Tag Archive for 'värdegrund'

Begreppet privat vård och omsorg

Inte minst  i valtider förs en intensiv debatt om vård-skola-omsorg, om dess kvalitet, tillgänglighet, finansiering, förnyelse och utförande. Den del som produceras av andra än kommuner och landsting benämns oftast som privat vård och omsorg. Så sker på ledarsidor och krönikor, i debattprogram eller på nyhetsplats.  Utanför redaktionerna bedrivs vård, skola  och sociala tjänster  av olika slags organisationer, allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar, enskilda privata vinstsyftande aktiebolag, kooperativa företag, riskkapitalbolag etc. Organisationer, entreprenörer, en brukargrupp eller kapitalplacerare väljer drifts- och ägarform beroende på syfte och mål. Beroende på hur man ser på brukarnas och personalens inflytande, vinstens betydelse, värdegrundens roll för att etablera en verksamhet, värderingarnas betydelse i vardagens utformning av det som skall uträttas väljer man olika drifts- och ägarformer.  Det finns ännu  för lite forskning kring hur drifts- och ägarformer påverkar resultat och kvalitet, innovationsförmåga och uthållighet. De som hävdar att utveckling av bra vård-skola-osmorg förutsätter privat förtjänst bortser från att detta sker inom ramen för  ideella, allmännyttiga och kooperativa organisationer, dagligen och året runt,  liksom i offentliga verksamheter.

Värdegrund och syfte, drifts- och ägarform spelar roll. En bredare repetoire av organisationer får fler att engagera sig. Företagssamma människor finns av olka slag. Vad som driver oss till att starta vård-skola-omsorg skiljer sig mellan individer och grupper. Om allt skulle drivas ex. i vinstsyfte, såsom begreppet privat vård och omsorg ofta tolkas, skulle mycket inte bli gjort, många initiativ aldrig tagits och mångfald och valfrihet minska. Och förmodligen tvärtom.

Betydelsen av att kunna skilja på drifts- och ägarform växer. Såväl brukare, anhöriga, beslutsfattare, ledarkribenter och personal skall kunna veta vem som driver skolan, vem som äger vårdcentralen och med vilket mål och syfte man vill ta över ett boende. SCB har fått i uppdrag att ta fram en annan och bättre statistik, forskningen borde ställa fler frågor om drifts- och ägarformens betydelse och redaktioner oftare skilja mellan dessa. Med bättre kunskap om detta blir det också lättare att utforma en politik som tar hänsyn till att det finns olika företagsformer och att  de näringspolitiska åtgärderna utformas med hänsyn till detta.