Tag Archive for 'Svenska Dagbladet'

Vård och omsorg behöver ekonomiska modeller som bidrar till god kvalitet

Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, skriver den 16 november 2011 att ”vanvård försvinner inte för att riskkapital gör det”.  Det är naturligtvis riktigt på så sätt att en vårdverksamhet oavsett drifts- och ägarform kan missköta sig.  

Men utöver förändringar i lagar och förordningar, förbättrade upphandlingar och LOV-system, en mer systematisk uppföljning och tätare tillsyn, behöver vård- och omsorgsverksamheter bedrivas:

  • efter ekonomiska modeller som bidrar till god kvalitet. Riskkapitalbolag eller ej – högt uppskruvade vinstkrav och osunda belöningssystem medför risk för sämre kvalitet 
  • med stor förmåga att skapa en kultur av ständiga förbättringar och öka värdet för dem vi arbetar för
  • tvärtemot tanken på att ”allt som inte är förbjudet är tillåtet ”
  • så att de sociala målen väger tyngre är de ekonomiska

Det är mer än antalet anställda som avgör kvaliteten i demensboenden

I Svenska Dagbladets artikel (7.9.10) om bristerna inom demensvården fokuserar man särskilt på betydelsen av antalet anställda och efterlyser en minimigräns.

Men enbart antalet anställda på demensboenden avgör aldrig kvaliteten .

Det är ledningens och personalens kvalitet som är viktig och dess förmåga att bemöta och organisera arbetet utifrån de boendes individuella behov betyder mycket. En minimigräns är därmed svår att sätta. Det behövs resurser men till mer än antal anställda. Att arbeta med demensboende är en kvalificerad och sammansatt uppgift. Vad som är tillräckligt många anställda är beroende av hur man arbetar med andra kvalitetsinsatser. 

Det finns många fallgropar gällande kvalitet inom demensboenden. Genom att satsa på personalens kvalitet får vi medarbetare som också kan arbeta med allt annat som skapar en värdig boendemiljö.