Tag Archive for 'SNS'

Allt lika – oavsett vem som bedriver verksamheterna

Socialstyrelsen fick uppgiften att redovisa skillnader i kvalitet beroende om vården och den sociala omsorgen bedrivs av offentliga, idéburna organisationer eller privata företag. Rapporten kom i förra veckan och heter ”Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll”.

Föga förvånande kom man fram till att – man inte har något svar dvs. det material man har att tillgå kan inte besvara frågan.
Styrelsen skriver att…man inte har det slutgiltiga svaret…de olika datamaterialen spretar åt olika håll…mer fördjupade studier behövs…samtliga slutsatser bygger på antaganden…styrelsen saknar idag information…för att dra några säkra slutsatser behövs ytterligare underlag som idag saknas….etc.

Det påminner om SNS-rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” och är en i raden av svenska och internationella dokument vilka pekar på behovet av att frågan om kvalitetsskillnader beroende på driftform och drivkrafter kräver studier och underlag av annat slag än dagens.

I det ideologiskt präglade ”samtalet” om kvalitet inom äldreomsorg finns det de som nöjer sig med rapportens redovisning och tar det som ett bekräftande av det man alltid vetat – ingen skillnad finns, allt är lika.

Rimligare reaktion, tycker jag, när en myndighet tvingas konstatera att man saknar tillgång till underlag för att svara på den av departementet ställda frågan, vore att bli bekymrad över att vi vet så lite. Mot bakgrund av den efterfrågade mångfalden inom vård och social omsorg och antagandet att människor vill ha något att välja mellan, är bristen på kunskap besvärande. Det gäller inte minst ansvariga politiker som har att fatt beslut.

Därför föreslår jag att regeringen säkerställer att det finns forskningsmedel för studier av betydelsen av drivkrafter, drift- och ägarformer inom vård och social omsorg. Är det något som Socialstyrelsens rapport visar är att frågan fortfarande väntar på svar.

Centerpartiet – dags för en näringspolitik som omfattar idéburna organisationers företagande

Centerstämman beslutade att minst hälften av vård och omsorg skall drivas av privata företag eller idéburna organisationer. Jag välkomnar detta och räknar med att C som ansvarar för näringspolitiken förstår att ett sådant mål måste följas upp av en praktisk politik. Företagande sker i många former – de idéburna organisationerna arbetar med olika associationsformer med har alla social mål före ekonomiska, återinvesterar vinster och drivs ytterst för att utifrån sina respektive värdegrunder.

Psoriasisföreningen i Stockholms län, riskkapitalbolag, familjeföretag, stiftelser och ekonomiska föreningar styrs både av lika och olika lagar, ägarförväntningar, värderingar och resultatförväntningar. LOU, LOV, ersättningssystem, regelböcker och alla andra styrfaktorer måste ta hänsyn till detta.

Centerpartiet har med sitt nya mål, i kombination med ansvaret för näringsdepartementet både möjligheten och ansvaret för att utforma en närings- och företagarpolitik som leder till tillväxt och utveckling av det idéburna företagandet

Konkurrensens konsekvenser.

Nu har SNS forskningschefen avgått, likaså forskningsledaren, och sju ledande företrädare av SNS skriver på DN debatt att SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar. I skrivande stund meddelas att även VD har avgått.  Alla vi som under åren tagit del av SNS många utmärkta studier vill se ett snabbt initiativ från styrelse eller förtroenderåd för att återupprätta friheten för forskningen och förtroendet för organisationen. Vi behöver den kunskap Laura Hartmann och forskargruppen efterlyste och det fortsatta kunskapssökandet får gärna ske i SNS regi men då med en  ny ledning som förstår forskningens villkor och med andra intressenter på behörigt avstånd.

Leder ökad konkurrens till förbättringar i välfärden

”Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att för att de högt ställda förväntningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats”

Den slutsatsen drar Laura Hartman, forskningschef på SNS av en idag publicerad studie om effekterna av privatiseringar i välfärden. Hon talar vidare om en anmärkningsvärd brist på kunskap om hur de senaste 20 årens marknadsreformer påverkat kvalitet och effektivitet. Det gäller rakt över hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens och skolornas olika verksamheter.

Det är en mycket välkommen genomgång SNS gör men samtidigt är det uppseendeväckande hur eftersatt forskning och kunskapsutveckling varit kring effekten av de politiska beslut som legat till grund för reformerna.

 Bradford Gray, en av referenserna i SNS rapport, bjöds av Famna till Almedalen 2006 för en presentation av hans och kollegans M. Schlessingers genomgång av amerikanska studier gällande jämförelser av kvalitet och effektivitet mellan public, for-profit- och not-for-profit- organisationers kvalitet och effektivitet. Även deras studie pekar på kunskapsbristen och svårigheten att hävda att marknadskonkurrens och vinstdriven vård och äldreomsorg leder till höjd kvalitet och ökad effektivitet.

Vad som länge varit en halvofficiell sanning, att de vetenskapliga beläggen för marknadsreformernas förtjänster är bristfälliga, har med SNS studie blivit belyst på ett sätt som med nödvändighet måste leda både till eftertänksamhet gällande hur kommuner och landsting fortsättningsvis utformar upphandlingar och valfrihetssystem, och en rejäl satsning på forskning och kunskapsutveckling.

Rapporten finner ni på SNS hemsida; www.sns.se