Tag Archive for 'SKL'

Allt privat är inte detsamma

 Efter några veckors kraftig kritik av Caremas verksamhet redovisade igår regeringen sina förslag till en bättre ordning. Mycket har efterfrågats tidigare och Famna välkomnar vart och ett av förslagen.

Bland dessa finns ökad meddelarfrihet, översyn av skatteregler, vägledning för upphandlingar, förfrågningsunderlag, avtal och rutiner för uppföljning. Därtill skall Socialstyrelsen med hjälp av tillsynsresultaten redovisa skillnader mellan privat och offentlig vård. Just det uppdraget måste utformas så att man kan skilja mellan privat och privat.

Såväl regeringskansliet, som Socialstyrelsen, SCB och SKL har ett ansvar för att skilja mellan privata vinstdrivande företag och idéburna/sociala organisationer. Det gäller för övrigt också all media, vilka talar och skriver som om ett riskkapitalbolag och Löjtnantsgårdens äldreboende är samma sak.

Men framför allt bör det i efterföljden av debatten bli ännu intressantare för kommuner, landsting och partierna att lyfta fram vård och omsorg bedriven av organisationer utan vinstsyfte.

Kommentar till regeringens budgetproposition 2012

Det är naturligtvis en budget präglad av den allvarliga ekonomiska utvecklingen.

Efter att ha snabbläst dagens budgetproposition välkomnar Famna att regeringen även fortsättningsvis lyfter fram behovet av en ökad mångfald av vårdgivare – både ideella organisationer och privata utförare som verkar parallellt med den offentliga vården och omsorgen –  som ett utvecklingsområde.

Regeringen gör tydligt att det finns behov av kunskapshöjande insatser i entreprenörskap inom vården och omsorgen för att öka andelen utförare. Samtidigt konstaterar man att finns fortsatt behov av utveckling av kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten där samtliga utförare ges möjlighet att erbjuda insatser av hög kvalitet med integritet om den enskilda patienten/brukaren.

Regeringen anger också att man vill fortsätta utvecklingen inom den Överenskommelse som gjorts med den idéburna sektorn och SKL inom det sociala området och integrationsområdet och därigenom undanröja hinder för att idéburna organisationer ska kunna bidra till en ökad mångfald i utbudet av välfärdstjänster.

Förslaget att Ungdomsstyrelsen skall bli en central myndighet för civilsamhällespolitiken förutsätter att myndigheten både byter namn och får andra uppgifter. Det hade varit på sin plats med en öppen konsultation i den frågan.