Tag Archive for 'LOU'

Almedalen 2012 – Idéburet företagande

Onsdagen i Almedalen började med Famnas egna seminarium Idéburna organisationer och vinstdrivande koncerner – får alla plats i välfärdssektorn? där Mattias Lundbäck från näringslivets forskningsinstitut Ratio presenterade en undersökning om idéburet företagande. Han pratade om behovet av en balans mellan de olika sektorerna för att skapa en dynamik för utvecklingen och att non-profit aktörer ofta är ”kvalitetssättande” på marknaden. Samtalspanelen med Gordon Hahn, Peje Emilsson, Lars Pettersson och Eva Eriksson lyfte enhälligt upphandlingar som ett problem för utvecklingen av företagande och man ansåg att dagens system gynnar stora koncerner.

Även i Famnas årliga tillväxtrapporter, vilka baseras på enkätsvar från medlemmarna, är upphandlingar det största hindret för tillväxt. Just därför är det glädjande och högintressant att upphandlingsfrågor är ämnet för ett stort antal seminarier i Almedalen 2012. En av orsakerna är naturligtvis att det pågår en översyn av Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Regeringens utredare Anders Wijkman har arbetat med utredningen under snart två år och kommer att överlämna ett slutbetänkande till Regeringen i slutet av året. Famna är representerad i upphandlingsutredningen, följer dess arbete och gör inspel i olika frågor som är av särskilt intresse för idéburen vård och omsorg. Famna medverkade vid två seminarier under onsdagen tillsammans med Anders Wijkman. Möjligheterna att upphandla effekter av vården istället för enbart insatser och sociala kriterier i upphandlingar var frågor som diskuterades. Dessa frågor är av stort intresse och skulle kunna undanröja en del av de hinder som Famnas medlemmar upplever när det gäller upphandlingar.

Statistiska Centralbyrån presenterade för första gången statistik för det civila samhället som följer den av FN föreslagna klassifikationen ICNPO. Statsrådet Nyamko Sabuni inledde med att statistiken om civilsamhället är viktig för att bl.a. förbättra villkoren för civilsamhället som en central del av demokratin och synliggöra relationen mellan den offentliga sektor och civilsamhället. Tyvärr hade man i publikationen utgått från den tidigare svenska indelningen i organisationer och företag, alltså vilken associationsform en verksamhet har, och kunde därför inte redovisa sektorn som helhet. Famna medverkade i SCBs seminarium och lyfte fram behovet av en utveckling av statistiken och välkomnar Nyamko Sabunis intention att införliva information om civilsamhället som en del av SCBs officiella statistik.

Onsdagen i Almedalen var Vänsterpartiets dag. Famna deltog på vänsterpartiets välfärdsseminarium där det lyftes viktiga frågor om hur idéburna välfärdsaktörerna kan bidra till samhällsutvecklingen och hur deras villkor bör förbättras. Något som även Jonas Sjöstedt tog upp i sitt tal i Almedalen.

Spik, papperskorgar och vård i livets slutskede

Socialminister Göran Hägglund skriver på DN Debatt (28 januari 2012) att LOU-reglerna från början konstruerades för att få lägsta möjliga kostnad på spik och papperskorgar och att det tänkandet inte fungerar när det gäller exempelvis vård i livets slutskede.

Lika sant är att det är skillnad på att bygga ett hus och att vårda en utsatt människa.  Och det är skillnad mellan olika driftformer. När Famnagruppens medlemmar redovisar ett överskott på 67 mkr år 2010 återinvesteras dessa i verksamheternas utveckling. Det hade varit oförenligt med hänsyn till organisationernas stadgar och ändamål att dela ut dem till sina ”ägare” eller ta dem vidare till något skatteparadis.

Drivkrafter och driftformer har betydelse för hur man leder och utvecklar sina verksamheter, för de mål man sätter upp och styr mot, för vad man avser med kvalitet och resultat och vad det är som gör att man i grunden vårdar en människa.

Företagande inom vård och social omsorg bedrivs varje dag av olika skäl, med olika mål och i olika former.  Företagandets politik och lagstiftning (samt dess tillämpning) behöver nu utvecklas till att bättre anpassas till idéburna företag och organisationer vilka arbetar utan vinstsyfte och privat förtjänst.

Göran Hägglund nämner särskilt behovet av investeringskapital och en närmare dialog mellan non-profit-organisationer och finansaktörerna.

Till detta behöver läggas en förändring av tillämpningen av LOU (när och hur den kan tillämpas) liksom andra former för avtal och kontrakt mellan kommuner/landsting och företag/organisationer utan vinstsyfte.

Att nå dit socialministern vill förutsätter ett nära interdepartementalt samarbete och en uppkoppling till EU kommissionens meddelande ”Social Business Initiatives”.

Bra år för idéburen vård och social omsorg

Famnas medlemmar, idéburna organisationer inom hälso- och sjukvård och social omsorg växer. Flertalet av dessa vill göra mer och planerar för ökade insatser.
Bristande tillgång på investeringskapital och LOU upphandlingar är de största hindren för fortsatt utveckling. Om detta kan du läsa mer i Famnas tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg.

Våren 2010 omsatte de idéburna organisationerna inom Famna, 3266 mkr och ökar med 11 procent,  jämfört med föregående år. De största organisationerna har haft den mest gynnsamma utvecklingen.

Verksamheterna bedrivs av föreningar och stiftelser i syfte att möte människors behov och utan privat vinstutdelning. De eftersträvade och nödvändiga vinsterna återinvesteras. Inte bara i avvaktan på försäljning utan som en grundläggande idé.

Är detta bra? Ja det är bra. Det är ett gott betyg åt personalen och ledningarna. Det är bra för oss alla när vi behöver vård, stöd, omtanke, tröst och upprättelse. Det är bra för samhället att företagsamma människor och organisationer berikar vården och socialtjänsten med verksamheter där människans behov och rätt är den självklara utgångspunkten för vad man gör.  Det är bra med verksamheter där vinstmaximering inte är styrande.

Det borde vara av stort intresse för varje beslutsfattare att den idéburna modellen för företagande finns, konkurrenskraftig, värdegrundad, med bra resultat och med återinvestering av överskott.

De här verksamheterna har funnits länge. De är och har varit en del av svensk välfärd. För den framtida utvecklingen behöver politiken medverka till en lösning av svårigheten för många idéburna organisationer att finna investeringskapital. Likaså måste LOUs tillämplighet inomvård och social omsorg ses över och utformas så att andra samhällsmål väger tyngre vid upphandlingar. Fler kommuner och landsting bör också använda sig av de andra former som finns  för att skriva avtal med eller  finansiera  idéburna organisationer inom vård och omsorg.