Tag Archive for 'Bradford Gray'

Leder ökad konkurrens till förbättringar i välfärden

”Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att för att de högt ställda förväntningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats”

Den slutsatsen drar Laura Hartman, forskningschef på SNS av en idag publicerad studie om effekterna av privatiseringar i välfärden. Hon talar vidare om en anmärkningsvärd brist på kunskap om hur de senaste 20 årens marknadsreformer påverkat kvalitet och effektivitet. Det gäller rakt över hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens och skolornas olika verksamheter.

Det är en mycket välkommen genomgång SNS gör men samtidigt är det uppseendeväckande hur eftersatt forskning och kunskapsutveckling varit kring effekten av de politiska beslut som legat till grund för reformerna.

 Bradford Gray, en av referenserna i SNS rapport, bjöds av Famna till Almedalen 2006 för en presentation av hans och kollegans M. Schlessingers genomgång av amerikanska studier gällande jämförelser av kvalitet och effektivitet mellan public, for-profit- och not-for-profit- organisationers kvalitet och effektivitet. Även deras studie pekar på kunskapsbristen och svårigheten att hävda att marknadskonkurrens och vinstdriven vård och äldreomsorg leder till höjd kvalitet och ökad effektivitet.

Vad som länge varit en halvofficiell sanning, att de vetenskapliga beläggen för marknadsreformernas förtjänster är bristfälliga, har med SNS studie blivit belyst på ett sätt som med nödvändighet måste leda både till eftertänksamhet gällande hur kommuner och landsting fortsättningsvis utformar upphandlingar och valfrihetssystem, och en rejäl satsning på forskning och kunskapsutveckling.

Rapporten finner ni på SNS hemsida; www.sns.se