Vi behöver en bredare företagarpolitik

Varje dag bedrivs ett företagande i Sverige. Det sker i många olika former. Familjebolag, enskilda firmor, stiftelser, riskkapitalbolag, ideella föreningar, koncerner, ekonomiska föreningar, franchisingfirmor, stora och små, med ambitioner att växa eller att förbli vad de är. De skapar värden, varor och tjänster, de skapar jobb och de utvecklar samhället. Några styr främst – men inte enbart – mot ekonomiska mål, andra värderar sociala eller ekologiska mål högre. Vinst är en nödvändighet för att överleva eller för att växa. Frågan är väl snarare på vilket sätt den uppstår och hur den används.

Politikens uppgift är att utforma regelverket för marknad och företag och stimulera till utveckling och tillväxt – för alla former av företagande. Detsamma gäller EU-Kommissionen och den inre marknaden.

För den saken kommer kommissionen under oktober föreslå medlemsländerna ett antal åtgärder för tillväxt och utveckling av socialt företagande / idéburet företagande. Det sker inom ramen för ett bredare program för en mer socialt inriktad marknad.

Den svenska regeringen liksom oppositionen kommer att behöva ta ställning till det idéburna / sociala företagandets roll vid utformningen av närings- och företagarpolitik. Det kan komma att handla om investeringskapital för idéburet företagande, förändringar i upphandlingsregelverket, statistikens kvalitet avseende olika företagarformer etc. Men det handlar också om att visa ett aktivt intresse för utformningen av EU-Kommissionens fortsatta politik i frågan.

Kommentar till regeringens budgetproposition 2012

Det är naturligtvis en budget präglad av den allvarliga ekonomiska utvecklingen.

Efter att ha snabbläst dagens budgetproposition välkomnar Famna att regeringen även fortsättningsvis lyfter fram behovet av en ökad mångfald av vårdgivare – både ideella organisationer och privata utförare som verkar parallellt med den offentliga vården och omsorgen –  som ett utvecklingsområde.

Regeringen gör tydligt att det finns behov av kunskapshöjande insatser i entreprenörskap inom vården och omsorgen för att öka andelen utförare. Samtidigt konstaterar man att finns fortsatt behov av utveckling av kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten där samtliga utförare ges möjlighet att erbjuda insatser av hög kvalitet med integritet om den enskilda patienten/brukaren.

Regeringen anger också att man vill fortsätta utvecklingen inom den Överenskommelse som gjorts med den idéburna sektorn och SKL inom det sociala området och integrationsområdet och därigenom undanröja hinder för att idéburna organisationer ska kunna bidra till en ökad mångfald i utbudet av välfärdstjänster.

Förslaget att Ungdomsstyrelsen skall bli en central myndighet för civilsamhällespolitiken förutsätter att myndigheten både byter namn och får andra uppgifter. Det hade varit på sin plats med en öppen konsultation i den frågan.

Leder ökad konkurrens till förbättringar i välfärden

”Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att för att de högt ställda förväntningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats”

Den slutsatsen drar Laura Hartman, forskningschef på SNS av en idag publicerad studie om effekterna av privatiseringar i välfärden. Hon talar vidare om en anmärkningsvärd brist på kunskap om hur de senaste 20 årens marknadsreformer påverkat kvalitet och effektivitet. Det gäller rakt över hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens och skolornas olika verksamheter.

Det är en mycket välkommen genomgång SNS gör men samtidigt är det uppseendeväckande hur eftersatt forskning och kunskapsutveckling varit kring effekten av de politiska beslut som legat till grund för reformerna.

 Bradford Gray, en av referenserna i SNS rapport, bjöds av Famna till Almedalen 2006 för en presentation av hans och kollegans M. Schlessingers genomgång av amerikanska studier gällande jämförelser av kvalitet och effektivitet mellan public, for-profit- och not-for-profit- organisationers kvalitet och effektivitet. Även deras studie pekar på kunskapsbristen och svårigheten att hävda att marknadskonkurrens och vinstdriven vård och äldreomsorg leder till höjd kvalitet och ökad effektivitet.

Vad som länge varit en halvofficiell sanning, att de vetenskapliga beläggen för marknadsreformernas förtjänster är bristfälliga, har med SNS studie blivit belyst på ett sätt som med nödvändighet måste leda både till eftertänksamhet gällande hur kommuner och landsting fortsättningsvis utformar upphandlingar och valfrihetssystem, och en rejäl satsning på forskning och kunskapsutveckling.

Rapporten finner ni på SNS hemsida; www.sns.se

Centern kan skaffa sig en profil kring idéburet företagande

Centerpartiets valberedning föreslår den kommande centerstämman att välja Annie Lööf, Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt till ordförande respektive vice ordföranden.

Med ett sådant val av ledning får partiet en ledning som visat stort intresse för civilsamhälle och idéburet företagande. Annie Lööf har en bakgrund inom Coompanion, Anders W Jonsson har under sin tid i regeringskansliet lyft fram frågor om civilsamhällets organisationer inom vård och social omsorg och Anna-Karin Hatt har inte minst under den senaste tiden framhållit civilsamhällets betydelse.

Det skall ställas i kontrast mot att Näringsdepartementet sedan 18 månader har att behandla et förslag till att utveckla ett näringspolitiskt program för tillväxt och utveckling av idéburet företagande, särskilt inom vård och social omsorg. Varsamt uttryckt kan man säga att handläggningstiden på departementet varit långsam och kontakterna från departementet sparsamma.

Om centern väljer att göra politik av förslaget om att hälften av vård och omsorg skall drivas av privata utförare och kombinerar det med den kommande ledningens intresse för idéburet företagande så tar man initiativet och skaffar sig en profil i en fråga som rimligen kommer att ta plats i uppspelet till nästa valrörelse.

När det värsta händer

Det är sista veckan i juli och ännu en gång har världsbilden förändrats genom en enskild människas illdåd i vårt grannland Norge. Unga människor med engagemang och framtidsplaner har utsatts för ett fasansfullt angrepp där de fått sätta livet till, skadats svårt eller fått uppleva skräckfyllda scener. Det är obegripligt och det är förfärligt.

Men när det värsta hände i Norge visade sig civilsamhället från sin starkaste sida. Enskilda människor och organisationer, kyrkan och staten gav sitt omedelbara stöd och erbjudande om hjälp till dem som utsatts för det ofattbara dådet, anhöriga, närstående och vänner. Det blev en självklarhet att hjälpa sina medmänniskor både i det stora och i det lilla.

I måndags hölls en tyst minut i Norge, och även i Sverige, för dem som drabbats. Runt Sergels Torg i Stockholm stod människor stilla och berörda och visade sin solidaritet med det norska folket. Det är också ett bevis på ett engagemang från ett starkt civilsamhälle med människor som bryr sig om varandra. Låt oss behålla detta engagemang även i de tider som betyder något bra för samhället, inte bara när det värsta händer.

Almedalen 9 juli

Lördagskvällen strålar av sol i Visby när Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund talar.  Nästan hela talet handlar om barn och ungas situation och olika alternativ för att lösa de problem som kan uppstå för dem och deras föräldrar.  Organisationen Unga Kris lyfts fram som ett gott exempel från civilsamhället vad gäller att fylla unga människors behov av identitet, ansvarstagande och gemenskap när de hamnat ”snett” i livet.

Göran Hägglund talar om människovärde och att varje människa är unik utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter och oavsett etnisk bakgrund. Och han poängterar vikten av att ha en Alliansregering som bland annat infört valfrihetsreformen inom vård och omsorg. Sammanfattningsvis kan man säga att KD:s partiledare har hållit ett ideologiskt tal i Almedalen denna sommar, så som tidigare talare denna vecka också gjort.

Almedalen 8 juli

Ikväll premiärtalade socialdemokraternas nye partiordförande Håkan Juholt i Almedalen. Som traditionen bjuder för (S) inledde han med att harangera Olof Palme, men även Göran Persson. Han talar om välfärdssveriges behov och förutsättningar till utveckling och tillväxt. Men de enda som nämns ska skapa dessa är näringslivet och högskolorna avseende forskningsfrågorna och så finns en antydan om att det är det offentliga som ska utföra välfärdstjänsterna inom vården och omsorgen.

Vi ser gärna att Håkan Juholt fortsätter att engagera sig i frågor om tillväxt och utveckling av den svenska välfärden och vad avser vård och social omsorg välkomnar vi gemensamma samtal om förutsättningar och möjligheter för dessa utifrån det mervärde som de idéburna organisationerna tillför bland annat utifrån sina värdegrunder och sitt engagemang.

Almedalen 7 juli

Civilsamhället var i fokus i Almedalen idag. Civos välbesökta seminariedag innehöll ekonomiskt seminarium där debatten hettade till kring frågan om vad är ett civilsamhälle och varför är det särskilt viktigt för medborgarnas engagemang och samhällsansvar. Engagemanget vad sedan i särskilt fokus på eftermiddagen liksom välfärdsfrågorna och hur civilsamhället bidrar till välfärdssamhället. Nu måste frågorna diskuteras vidare och civilsamhällets organisationer ännu bättre på att tala om vad man bidrar med till välfärden.

Maud Olofsson (C) tog avsked av Almedalen i kväll och inledde med tillbakablickar på sina 10 år som partiledare. Hon lyfte fram samarbetet inom alliansen, men till skillnad med sina allianspartners Jan Björklund (FP) och Fredrik Reinfeldt (M) nämner hon ändå möjligheten att kunna starta företag som även vänder sig till välfärdssektorn. Vi ser fram emot att fortsätta  samtalet om tillväxt och utveckling av vård och social omsorg utan vinstsyfte med näringsdepartementet.

Almedalen 6 juli

Dagen inleddes med Famnas seminarium om drivkrafterna för de idéburna organisationerna för att skapa värde för dem vården och omsorgen finns till för. I ett välbesökt Café Amalia samtalade Maude Kardell, Bräcke diakoni, Anette Nilsson, Qulturum och Thomas Schneider, Famna om kvalitetsutveckling som tar utgångspunkten i patientens eller brukarens fokus, om vikten av samverkan över huvudmannagränser och att alla människor egentligen vill skapa värden som är större än man själv. I publiken lyftes behoven för ett värdebaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett värdeskapande i vårdens och omsorgens vardag.

Samtidigt deltog Famnas Kerstin Eriksson i Tillväxtverkets seminarium En arbetsmarknad för alla som handlade om hur man kan använda bl.a. sociala kriterier i offentlig upphandling för att skapa fler jobb för människor som har det svårt på arbetsmarknaden och ökad tillväxt för sociala företag och idéburna organisationer.

När folkpartiledaren i kvällsdimman tog i för att lyfta en av folkpartiets tidigare hjärtefrågor så ekar Almedalen tomt. Inte ett ord om civilsamhällets roll för social rättvisa och samhällsbyggande eller om att människor engagerar sig ideellt för att de bryr sig, inte ett ord om att integrationsministern som numera är hemma i Björklunds egna departement har en pågående dialogprocess med de idéburna organisationerna bland annat inom det social området och integrationsområdet.

Jan Björklund verka behöva fördjupa sina kunskaper om hur civilsamhället bidrar i samhällsbygget. Vi kan hjälpa honom med det.

Almedalen 5 juli

Morgonen inleddes med Famnas välbesökta seminarium som tog sin utgångspunkt i Ola Johanssons rapport ”Tjäna eller tjäna – om vård och vinst” och som följdes av korta presentationer från vardagsverkligheten hos Psoriasisföreningen i Stockholms län vid verksamhetschefen Gunnel Köhler och Idéburen Friskola genom ordföranden Patric Waldenström. Dessa kommenterades i sin tur av Lars Dahlberg (S), Stockholms läns landsting och Mats Odell (KD), ordförande i näringsutskottet.

Vinstfrågan skapade viss diskussion, som krävde ett förtydligande om att vinst är nödvändig för en verksamhets överlevnad, men för de idéburna verksamheterna går vinsten tillbaka till verksamhetens utveckling och delas inte ut till någon form av ägare.

Politikerna lovade fortsatt dialog kring de aktuella frågorna om förutsättningar och möjligheter. Mats Odell lyfte frågan om behov av investerings- och utvecklingskapital och inbjöd Famna till fortsatt dialog. Lars Dahlberg efterlyste möjligheter för kommunerna och landstingen av ytterligare ett ”verktyg” vid sidan av LOU.

Famnas nyvalda ordförande Lotta Säfström deltog i Sektor3:s semninarium som tog upp frågor om civilsamhällets roll och betydelse och konstaterade att för framtiden är de näringspolitiska frågorna av stor vikt för den idéburna sektorn inom vård och social omsorg.

Lars Ohly höll kvällens partiledartal och fokuserade huvudsakligen på partiets framtid och kritik mot regeringens politik främst inom välfärdsområdena och miljön.