Almedalen 2012 – Idéburet företagande

Onsdagen i Almedalen började med Famnas egna seminarium Idéburna organisationer och vinstdrivande koncerner – får alla plats i välfärdssektorn? där Mattias Lundbäck från näringslivets forskningsinstitut Ratio presenterade en undersökning om idéburet företagande. Han pratade om behovet av en balans mellan de olika sektorerna för att skapa en dynamik för utvecklingen och att non-profit aktörer ofta är ”kvalitetssättande” på marknaden. Samtalspanelen med Gordon Hahn, Peje Emilsson, Lars Pettersson och Eva Eriksson lyfte enhälligt upphandlingar som ett problem för utvecklingen av företagande och man ansåg att dagens system gynnar stora koncerner.

Även i Famnas årliga tillväxtrapporter, vilka baseras på enkätsvar från medlemmarna, är upphandlingar det största hindret för tillväxt. Just därför är det glädjande och högintressant att upphandlingsfrågor är ämnet för ett stort antal seminarier i Almedalen 2012. En av orsakerna är naturligtvis att det pågår en översyn av Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Regeringens utredare Anders Wijkman har arbetat med utredningen under snart två år och kommer att överlämna ett slutbetänkande till Regeringen i slutet av året. Famna är representerad i upphandlingsutredningen, följer dess arbete och gör inspel i olika frågor som är av särskilt intresse för idéburen vård och omsorg. Famna medverkade vid två seminarier under onsdagen tillsammans med Anders Wijkman. Möjligheterna att upphandla effekter av vården istället för enbart insatser och sociala kriterier i upphandlingar var frågor som diskuterades. Dessa frågor är av stort intresse och skulle kunna undanröja en del av de hinder som Famnas medlemmar upplever när det gäller upphandlingar.

Statistiska Centralbyrån presenterade för första gången statistik för det civila samhället som följer den av FN föreslagna klassifikationen ICNPO. Statsrådet Nyamko Sabuni inledde med att statistiken om civilsamhället är viktig för att bl.a. förbättra villkoren för civilsamhället som en central del av demokratin och synliggöra relationen mellan den offentliga sektor och civilsamhället. Tyvärr hade man i publikationen utgått från den tidigare svenska indelningen i organisationer och företag, alltså vilken associationsform en verksamhet har, och kunde därför inte redovisa sektorn som helhet. Famna medverkade i SCBs seminarium och lyfte fram behovet av en utveckling av statistiken och välkomnar Nyamko Sabunis intention att införliva information om civilsamhället som en del av SCBs officiella statistik.

Onsdagen i Almedalen var Vänsterpartiets dag. Famna deltog på vänsterpartiets välfärdsseminarium där det lyftes viktiga frågor om hur idéburna välfärdsaktörerna kan bidra till samhällsutvecklingen och hur deras villkor bör förbättras. Något som även Jonas Sjöstedt tog upp i sitt tal i Almedalen.

0 Responses to “Almedalen 2012 – Idéburet företagande”


  • No Comments

Leave a Reply