Vi behöver en bredare företagarpolitik

Varje dag bedrivs ett företagande i Sverige. Det sker i många olika former. Familjebolag, enskilda firmor, stiftelser, riskkapitalbolag, ideella föreningar, koncerner, ekonomiska föreningar, franchisingfirmor, stora och små, med ambitioner att växa eller att förbli vad de är. De skapar värden, varor och tjänster, de skapar jobb och de utvecklar samhället. Några styr främst – men inte enbart – mot ekonomiska mål, andra värderar sociala eller ekologiska mål högre. Vinst är en nödvändighet för att överleva eller för att växa. Frågan är väl snarare på vilket sätt den uppstår och hur den används.

Politikens uppgift är att utforma regelverket för marknad och företag och stimulera till utveckling och tillväxt – för alla former av företagande. Detsamma gäller EU-Kommissionen och den inre marknaden.

För den saken kommer kommissionen under oktober föreslå medlemsländerna ett antal åtgärder för tillväxt och utveckling av socialt företagande / idéburet företagande. Det sker inom ramen för ett bredare program för en mer socialt inriktad marknad.

Den svenska regeringen liksom oppositionen kommer att behöva ta ställning till det idéburna / sociala företagandets roll vid utformningen av närings- och företagarpolitik. Det kan komma att handla om investeringskapital för idéburet företagande, förändringar i upphandlingsregelverket, statistikens kvalitet avseende olika företagarformer etc. Men det handlar också om att visa ett aktivt intresse för utformningen av EU-Kommissionens fortsatta politik i frågan.

0 Responses to “Vi behöver en bredare företagarpolitik”


  • No Comments

Leave a Reply