Kommentar till regeringens budgetproposition 2012

Det är naturligtvis en budget präglad av den allvarliga ekonomiska utvecklingen.

Efter att ha snabbläst dagens budgetproposition välkomnar Famna att regeringen även fortsättningsvis lyfter fram behovet av en ökad mångfald av vårdgivare – både ideella organisationer och privata utförare som verkar parallellt med den offentliga vården och omsorgen –  som ett utvecklingsområde.

Regeringen gör tydligt att det finns behov av kunskapshöjande insatser i entreprenörskap inom vården och omsorgen för att öka andelen utförare. Samtidigt konstaterar man att finns fortsatt behov av utveckling av kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten där samtliga utförare ges möjlighet att erbjuda insatser av hög kvalitet med integritet om den enskilda patienten/brukaren.

Regeringen anger också att man vill fortsätta utvecklingen inom den Överenskommelse som gjorts med den idéburna sektorn och SKL inom det sociala området och integrationsområdet och därigenom undanröja hinder för att idéburna organisationer ska kunna bidra till en ökad mångfald i utbudet av välfärdstjänster.

Förslaget att Ungdomsstyrelsen skall bli en central myndighet för civilsamhällespolitiken förutsätter att myndigheten både byter namn och får andra uppgifter. Det hade varit på sin plats med en öppen konsultation i den frågan.

0 Responses to “Kommentar till regeringens budgetproposition 2012”


  • No Comments

Leave a Reply